Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
95%-100%
Ostáva dní
Uzavretá

Prechod sociálnych služieb a opatrení sociálnej ochrany detí a kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Grant podporuje rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie. Podporu je možné využiť aj na zníženie energetickej náročnosti budov a nákup materiálno-technickej infraštruktúry, napr. na kúpu áut pri zriaďovaní terénnej služby.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby