Výška dotácie
max. 1 000 €
Miera dotácie
max. 90%
Ostáva dní
Uzavretá

Poskytnutie dotácie na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení v NSK (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je určená na poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2023.

Oprávnené územie:

Nitriansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Dotácie Nitriansky kraj
Grantový program: 1. Dotácie Nitriansky kraj

Kód výzvy:

NSK3/2023


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • obec so sídlom na území NSK - ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja NSK
 • právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území NSK, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území NSK, alebo poskytuje služby obyvateľom NSK s výnimkou organizácie, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je NSK.

Oprávnené aktivity:

 • 1. Marketingové inovácie v ubytovacích zariadeniach:
  • opatrenia smerujúce na budovanie stálej klientely,
  • zlepšenia v oblasti propagácie ubytovacích zariadení napr. natočenie krátkeho videa, fotodokumentácia ubytovacích zariadení, návrh a tlač propagačných materiálov, návrh a vyhotovenie informačných a smerových tabúľ a ich osadenie, nová internetová stránka ubytovacieho zariadenia a jej aktualizácie, reklama v médiách,
  • aktivity ubytovacích zariadení zamerané na budovanie vzťahov s verejnosťou.
 • 2. Skvalitnenie existujúcich služieb:
  • rozšírenie portfólia doplnkových služieb,
  • opatrenia smerujúce k zvýšeniu efektívnosti procesu poskytovania služby (napríklad nadstavba informačného systému, systému rezervovania a pod.),
 • 3. Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov certifikovaných ubytovacích zariadení v oblasti propagačných a komunikačných zručností vykonávané akreditovanými vzdelávacími inštitúciami.

Prirority:

 • zvyšovanie kvality ubytovacích služieb, poskytovaných vidieckymi ubytovacími zariadeniami na území NSK,
 •  podpora rozvoja cestovného ruchu a turizmu v NSK,
 • aktivity, ktoré pomáhajú rozvíjať tvorivosť a morálny rozvoj osobnosti,
 • reprezentácia NSK na renomovaných podujatiach zameraných na rozvoj cestovného ruchu v zahraničí a na oficiálnych podujatiach NSK,
 • regionálne projekty s prihliadnutím na špecifické podmienky a tradície regiónov

Finančné podmienky

 • Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť nesmie prekročiť sumu 1000 €.
 • Požadovaná výška dotácie musí byť nižšia alebo rovná ako 1000 € a nesmie byť vyššia ako celkové náklady na projekt.

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Právne služby