Výška dotácie
500 - 5 000 €
Miera dotácie
100%
Ostáva dní
Uzavretá

Podprogram 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporovať pohybové aktivity detí a mládeže, podporovať zdravý životný štýl, rodinné vzťahy a rozvoj talentu.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby