Výška dotácie
15. tis € - 150 tis. €
Miera dotácie
90 % - 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života (BSK)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Podpora zariadení a služieb pre deti a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Podnikatelia, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby