Výška dotácie
max. 1,5 mil. €
Miera dotácie
25%-55%
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Podpora systémov triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov, t.j.: vybudovanie / modernizáciu (za účelom zvýšenia kapacity) dotrieďovacích liniek na vytriedené zložky komunálnych odpadov (napr. odpadov z plastu, papiera, skla). 

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Veľké podniky, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby