Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
  N/A

Podpora prípravy investičných projektov pre budúce programové obdobie (2022)

calendar
Od 19.11.2021
Do vyčerpania financií
calendar
Od 19.11.2021
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Kvalitná príprava eurofondových projektov je náročná. Samosprávam a ďalším subjektom zapojeným do iniciatívy EK Catching-up Regions touto časovo a finančne náročnou úlohou pomôže najnovšia výzva.

Oprávnené územie:

Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby