Výška dotácie
3 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora pre sociálne podniky - SocialTech4EU (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

SocialTech4EU je projekt financovaný EÚ, ktorého cieľom je posilniť odolnosť a inovačnú kapacitu, konkurencieschopnosť a udržateľnosť ekosystémov sociálnej ekonomiky a začínajúcich podnikov a malých a stredných podnikov sociálnej ekonomiky

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby IKT služby