Výška dotácie
Miera dotácie
60 % - 80 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora odbornej prípravy

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Rozvoj schopnosti pracovníkov v audiovizuálnej oblasti; odborná príprava v oblasti rozširovania publika, marketingu, nových spôsobov distribúcie a propagácie; odborná príprava v oblasti finančného a obchodného manažmentu; odborná príprava v oblasti tvorby a výroby audiovizuálnych diel vrátanie inovácií pri tvorbe obsahu.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Podnikatelia, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby