Výška dotácie
nie je určená
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora miestnych akčných skupín v NSK (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zverejnil  výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci Nástroja 1 LEADER NSK a dve výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci Nástroja 2 LEADER NSK pre kalendárny rok 2023.

Oprávnené územie:

Nitriansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Dotácie Nitriansky kraj
Grantový program: 1. Dotácie Nitriansky kraj

Kód výzvy:

LEADER NSK 2023


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Služba umožňuje požiadať o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD (tzv. miestneho rozvoja vedeného komunitou) miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja. Nástroj 2 LEADER NSK je určený miestnym akčným skupinám typu LEADER.
 • Pod pojmom „Miestna akčná skupina“ sa rozumie: „Občianske združenie založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré nie je miestnou akčnou skupinou registrovanou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nebol jej udelený Štatút MAS v zmysle podmienok Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Podporované opatrenia:

 • Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
 • Podpora činnosti združení a spolkov
 • Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
 • Podpora činnosti združení a spolkov
 • Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku
 • Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií
 • Prevádzka a administratívna činnosť MAS

Kontakt pre bližšie informácie k výzve:

 • Odbor strategických činností, Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja Úradu NSK (ul. Kupecká 3, 949 01 Nitra),
 • Kontaktné osoby: Ing. arch. V. Juricová – Melušová, Ing. Š. Králik, Mgr. J. Süttőová,
 • Telefón: 037/6925983, 6925988, 6925992

Grantové služby