Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora maďarskej národnostnej menšiny

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Grant podporuje literárnu, nakladateľskú a vydavateľskú činnosť maďarskej národnostnej menšiny. Zahŕňa podporu knižníc, elektronické médiá, ale aj periodickú a neperiodickú tlač, vydávanie CD nosičov. Podpora smeruje aj do tvorby javiskového diela- divadla, tvorby a šírenia výtvarných, hudobných a audiovizuálnych diel.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby