Výška dotácie
max. 75 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na inovatívne, udržateľné a kvalitné nápady, ktoré podporia opätovné zvýšenie dopytu po kultúrnych službách.

Oprávnené územie:

Košický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby