Výška dotácie
30 000€ - 100 000€
Miera dotácie
95%
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora inovatívnych projektov v Slovenskej republike v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií uplatniteľných v praxi

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Z grantu je možné financovať fungovanie akcelerátorov, ale aj realizáciu samotných mikroprojektov voblastiach experimentálneho výskumu a vývoja, priemyslu 4.0, práce 4.0, sociálnych inovácií ale aj implementácie AGENDY2020.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Jednotlivci, Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby