Výška dotácie
100 tis. € - 1 mil. €
Miera dotácie
35 % - 55 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora inovácií v existujúcich mikro-, malých a stredných podnikoch

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je posilnenie rastu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Z grantu je možné podporiť počiatočné investície do hmotných a nehmotných aktív, ktoré sa týkajú založenia novej prevádzkarne; ďalej diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali; prípadne zásadné zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie inovácie procesu alebo produktu.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby