Výška dotácie
max. 1 000 000 €
Miera dotácie
max. 80%
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Medzi oprávnené aktivity patrí podpora medzisektorových partnerstiev a spolupráce podnikov, podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva a podpora zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov BSK poskytovaním špecializovaných služieb a poradenstva.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Veľké podniky

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby