Výška dotácie
max. 1 000 000 €
Miera dotácie
max. 80%
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Medzi oprávnené aktivity patrí podpora medzisektorových partnerstiev a spolupráce podnikov, podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva a podpora zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov BSK poskytovaním špecializovaných služieb a poradenstva.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Veľké podniky

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby