Podpora inovácií a rozvoj podnikania 2. (2021)

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora podnikov pri rozvoji inovačných zelených technológií, procesov, riešení, produktov alebo služieb a v inovovaní verejnoprospešných technológií, riešení, procesov a pomoci starším a chorým osobám.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, Veľké podniky
Zaradenie výzvy
Kód výzvy:
BIN 02
Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku.
 • Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

 • Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Oprávnené aktivity:

 • V rámci tejto výzvy budú podporené inovatívne projekty, ktorých aktivity budú zamerané na:
  • 1. Aplikáciu, vývoj a komercionalizáciu zelených technológií, procesov a riešení v rámci podnikov;
  • 2. Ekologizáciu (ozelenenie) obchodných prevádzok a
  • 3. Aplikáciu, vývoj a komercionalizáciu pomoci starým a chorým osobám pri samostatnom bývaní a verejnoprospešných technológií, procesov a riešení,
 • pričom ide o
  • aplikáciu inovačných technológií/riešení/procesov, ktoré sú už vyvinuté, dostupné na trhu a prispôsobuje ich vlastnej potrebe. Tieto typy projektov budú často zahŕňať výskum a vývoj súvisiaci napr. s úpravou materiálu, procesu a pod.
  • vývoj inovatívnych technológií/riešení/procesov, v rámci ktorých sú hlavnými činnosťami výskum a vývoj orientovaný na používateľa, t. j. validácia alebo demonštrácia technológií v relevantnom prostredí, prototypy predvádzané v prevádzkovom prostredí, komplexný a kvalifikovaný systém.
  • komercionalizáciu inovatívnych produktov alebo služieb, t. j. proces, ktorým sa nový výrobok alebo služba uvádza na všeobecný trh.
 • V oblasti Zelených inovácií v priemysle môžu byť aktivity zamerané na oblasti ako:
  • obehová ekonomika;
  • zelené IKT
  • nové inovatívne produkty/technológie/služby, ktoré znížia environmentálnu záťaž vďaka nižšej spotrebe surovín/energie alebo vďaka nižším emisiám pri výrobe;
  • inteligentná spoločnosť;
  • čistá/obnoviteľná energia;
  • nové inteligentné stavebné technológie/riešenia a inovácie.
 • Podpora Verejnoprospešných technológií a pomoc starým a chorým osobám pri samostatnom bývaní môže byť zameraná na:
  • telemedicínu,
  • biotechnológie,
  • robotiku a automatizované technológie
  • vývoj produktov a inovácií, ktoré pomáhajú ľuďom s rôznym postihnutím,
  • produkty pre monitoring životných funkcií, ktoré sú vhodné na domáce použitie,
  • systémy pre lekársku starostlivosť o chronicky choré osoby alebo ľudí s rôznych postihnutím používané v domácnostiach,
  • technológie pre inteligentné domy,
  • inteligentné textílie alebo systémy IKT a pod.

Finančná podmienky:

 • Výška alokácie: 5 415 882 €
 • Maximálna výška žiadaného príspevku: 200 000 €
 • Minimálna výška žiadaného príspevku: 2 000 000 €

Viac informácií


Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

max. 45 - 90 %

Od 1.8.2021

Do podania žiadosti ostáva

6 dní

-

DO 4.10.2021
Služby k tejto výzve

Individuálna konzultácia

Získajte konzultáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Cesta úspešného projektu

Ukážeme vám celý projekt – od myšlienky až po realizáciu.
Uvidíte projektovú žiadosť, rozpočet, schvaľovanie projektu aj následnú realizáciu.
Získate užitočné know-how a dokumenty, ktoré môžete sami použiť.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Podpora cezhraničného regiónu Slovenska a Česka 2021 (výzva č. 8 a 9)

Cieľom oboch výziev je rozvoj a podpora pohraničného regiónu SR a ČR. V rámci SR sa výzvy týka Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja.

Do podania žiadosti ostáva 41 dní - DO 8.11.2021

Výška dotácie

3000 - 30 000 €

Miera podpory

max. 85. %

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy - 2020

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, bu

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95 %

Výzva na podporu projektov v okrese Bardejov (2021)

Hlavným cieľom výzvy je podpora zamestnanosti, t.j. vytváranie nových pracovných miest a rozvoj najmenej rozvinutého okresu.

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk