Výška dotácie
max. 2 000 000 €
Miera dotácie
max. 45 - 90 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora inovácií a rozvoj podnikania 2. (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora podnikov pri rozvoji inovačných zelených technológií, procesov, riešení, produktov alebo služieb a v inovovaní verejnoprospešných technológií, riešení, procesov a pomoci starším a chorým osobám.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Veľké podniky

Zaradenie výzvy:

Kód výzvy:

BIN 02


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku.
 • Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

 • Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Oprávnené aktivity:

 • V rámci tejto výzvy budú podporené inovatívne projekty, ktorých aktivity budú zamerané na:
  • 1. Aplikáciu, vývoj a komercionalizáciu zelených technológií, procesov a riešení v rámci podnikov;
  • 2. Ekologizáciu (ozelenenie) obchodných prevádzok a
  • 3. Aplikáciu, vývoj a komercionalizáciu pomoci starým a chorým osobám pri samostatnom bývaní a verejnoprospešných technológií, procesov a riešení,
 • pričom ide o
  • aplikáciu inovačných technológií/riešení/procesov, ktoré sú už vyvinuté, dostupné na trhu a prispôsobuje ich vlastnej potrebe. Tieto typy projektov budú často zahŕňať výskum a vývoj súvisiaci napr. s úpravou materiálu, procesu a pod.
  • vývoj inovatívnych technológií/riešení/procesov, v rámci ktorých sú hlavnými činnosťami výskum a vývoj orientovaný na používateľa, t. j. validácia alebo demonštrácia technológií v relevantnom prostredí, prototypy predvádzané v prevádzkovom prostredí, komplexný a kvalifikovaný systém.
  • komercionalizáciu inovatívnych produktov alebo služieb, t. j. proces, ktorým sa nový výrobok alebo služba uvádza na všeobecný trh.
 • V oblasti Zelených inovácií v priemysle môžu byť aktivity zamerané na oblasti ako:
  • obehová ekonomika;
  • zelené IKT
  • nové inovatívne produkty/technológie/služby, ktoré znížia environmentálnu záťaž vďaka nižšej spotrebe surovín/energie alebo vďaka nižším emisiám pri výrobe;
  • inteligentná spoločnosť;
  • čistá/obnoviteľná energia;
  • nové inteligentné stavebné technológie/riešenia a inovácie.
 • Podpora Verejnoprospešných technológií a pomoc starým a chorým osobám pri samostatnom bývaní môže byť zameraná na:
  • telemedicínu,
  • biotechnológie,
  • robotiku a automatizované technológie
  • vývoj produktov a inovácií, ktoré pomáhajú ľuďom s rôznym postihnutím,
  • produkty pre monitoring životných funkcií, ktoré sú vhodné na domáce použitie,
  • systémy pre lekársku starostlivosť o chronicky choré osoby alebo ľudí s rôznych postihnutím používané v domácnostiach,
  • technológie pre inteligentné domy,
  • inteligentné textílie alebo systémy IKT a pod.

Finančná podmienky:

 • Výška alokácie: 5 415 882 €
 • Maximálna výška žiadaného príspevku: 200 000 €
 • Minimálna výška žiadaného príspevku: 2 000 000 €

Viac informácií

Grantové služby