Výška dotácie
max. 2000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora detí - Cloetta

calendar
calendar

Podporované oblasti:

 Podpora z tejto výzvy bude smerovať na projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice.

Oprávnené územie:

Nitriansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby