Podpora cezhraničného regiónu Slovenska a Česka 2021 (výzva č. 8 a 9)

Podporované oblasti:

Cieľom oboch výziev je rozvoj a podpora pohraničného regiónu SR a ČR. V rámci SR sa výzvy týka Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, Fyzické osoby, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa
Zaradenie výzvy
Kód výzvy:
8/FMP/6c/I,N + 9/FMP/11b
Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • záujmové združenia právnických osôb
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Oprávnené aktivity:

 • Rozvoj cestovného ruchu a tvorba komplexných produktov pre návštevníkov prostredníctvom vybudovania/rekonštrukcie cyklistických ciest a turistických chodníkov, ktoré prepoja prírodné a kultúrne pamiatky v cezhraničnom regióne
 • Podpora prírodných a kultúrnych pamiatok, ktoré sú menšie alebo neznáme pre širšiu verejnosť, ale sú rovnako významné pre územie z pohľadu cezhraničného dopadu a podpory turizmu.
 • V rámci žiadostí o NFP sú vítané aktivity typu:
  • investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu
  • investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny)
  • budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne
  • spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov
 • Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne
 • Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívne správy, vzdelávanie, kultúrneho a prírodného dedičstva.
 • Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.
 • Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.
 • Riadenie malého projektu (povinná aktivita).
 • Zabezpečenie povinné publicity malého projektu (povinná aktivita).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):

 • Výzva č. 8: 305 000 €
 • Výzva č. 9: 890 000 €

Viac informácií


Výška dotácie

3000 - 30 000 €

Miera podpory

max. 85. %

Od 6.9.2021

Do podania žiadosti ostáva

14 dní

-

DO 8.11.2021
Služby k tejto výzve

Individuálna konzultácia

Získajte konzultáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Cesta úspešného projektu

Ukážeme vám celý projekt – od myšlienky až po realizáciu.
Uvidíte projektovú žiadosť, rozpočet, schvaľovanie projektu aj následnú realizáciu.
Získate užitočné know-how a dokumenty, ktoré môžete sami použiť.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v okolí základných a stredných škôl

Cieľom výzvy je výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov.

Do podania žiadosti ostáva 67 dní - DO 31.12.2021

Výška dotácie

max. 30 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy - 2020

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, bu

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95 %

Výzva na podporu projektov v okrese Bardejov (2021)

Hlavným cieľom výzvy je podpora zamestnanosti, t.j. vytváranie nových pracovných miest a rozvoj najmenej rozvinutého okresu.

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk