Výška dotácie
3000 - 30 000 €
Miera dotácie
max. 85. %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora cezhraničného regiónu Slovenska a Česka 2021 (výzva č. 8 a 9)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom oboch výziev je rozvoj a podpora pohraničného regiónu SR a ČR. V rámci SR sa výzvy týka Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja.

Oprávnené územie:

Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Jednotlivci, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Kód výzvy:

8/FMP/6c/I,N + 9/FMP/11b


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • záujmové združenia právnických osôb
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Oprávnené aktivity:

 • Rozvoj cestovného ruchu a tvorba komplexných produktov pre návštevníkov prostredníctvom vybudovania/rekonštrukcie cyklistických ciest a turistických chodníkov, ktoré prepoja prírodné a kultúrne pamiatky v cezhraničnom regióne
 • Podpora prírodných a kultúrnych pamiatok, ktoré sú menšie alebo neznáme pre širšiu verejnosť, ale sú rovnako významné pre územie z pohľadu cezhraničného dopadu a podpory turizmu.
 • V rámci žiadostí o NFP sú vítané aktivity typu:
  • investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu
  • investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny)
  • budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne
  • spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov
 • Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne
 • Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívne správy, vzdelávanie, kultúrneho a prírodného dedičstva.
 • Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.
 • Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.
 • Riadenie malého projektu (povinná aktivita).
 • Zabezpečenie povinné publicity malého projektu (povinná aktivita).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):

 • Výzva č. 8: 305 000 €
 • Výzva č. 9: 890 000 €

Viac informácií

Grantové služby