Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 90%
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora cestovného ruchu v NSK v roku 2023

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je určená na poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na rozvoj cestovného ruchu.

Oprávnené územie:

Nitriansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Dotácie Nitriansky kraj
Grantový program: 1. Dotácie Nitriansky kraj

Kód výzvy:

NSK4/2023


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • obec so sídlom na území NSK - ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja NSK
 • právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území NSK, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území NSK, alebo poskytuje služby obyvateľom NSK s výnimkou organizácie, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je NSK.

Cieľové oblasti

 • V zmysle § 2 VZN Komisia cestovného ruchu a zahraničných vzťahov Zastupiteľstva NSK na svojom zasadnutí, konanom dňa 22.6.2022, definovala pre rok 2023 nasledovné cieľové oblasti:
  • Prioritná oblasť 1: Rozvoj cykloturistiky na celom území NSK
   • Napojenie produktu cyklotrás na iné produkty v regióne. Vytvorenie cykloturistických balíčkov služieb s flexibilným obsahom. 
   • Zabezpečenie doplnkových služieb pri cyklotrasách.
  • Prioritná oblasť 2: Podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, agroturizmu, gastroturizmu, vinárstva a vinohradníctva
   • Podpora podujatí zážitkového vidieckeho cestovného ruchu s nadregionálnym významom. Prioritná oblasť
  • 3: Podpora rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu a služieb
   • Cielená podpora infraštruktúrnych projektov v oblastiach bezprostredne súvisiacich s cestovným ruchom.
  • Prioritná oblasť 5: Podpora rozvoja destinačného manažmentu, podpora spolupráce medzi subjektmi cestovného ruchu
  • Zapojenie významných subjektov ziskovej aj neziskovej sféry do destinačného manažmentu, spoločné financovanie a riešenie identifikovaných problémov rozvoja – Oblastné organizácie cestovného ruchu.

Oprávnené aktivity:

 • podpora rozvoja cestovného ruchu na území NSK,
 • nadregionálne podujatia, ktoré podporujú rozvoj cestovného ruchu,
 • propagácia NSK na podujatiach zameraných na rozvoj cestovného ruchu doma a v zahraničí,
 • regionálne projekty s prihliadnutím na špecifické podmienky a tradície regiónov,
 • efektívne využívanie potenciálu NSK v prospech rozvoja cestovného ruchu NSK.

Finančné podmienky

 • a) dotácia do maximálnej výšky 1500 €, pričom požadovaná výška dotácie musí byť nižšia alebo rovná ako 1500 € a nesmie byť vyššia ako celkové náklady na projekt. Minimálna výška dotácie je 200 € a dotáciu je možné použiť iba na bežné výdavky. (predovšetkým podpora projektov miestneho a regionálneho významu)
 • b) dotácia do maximálnej výšky 3320 €, pričom požadovaná výška dotácie musí byť nižšia alebo rovná ako 3320 € a nesmie byť vyššia ako celkové náklady na projekt. Minimálna výška dotácie je 1501 € a dotáciu je možné použiť na bežné aj kapitálové výdavky. (predovšetkým podpora projektov nadregionálneho významu)
 • c) dotácia do maximálnej výšky 5000 €, pričom požadovaná výška dotácie musí byť nižšia alebo rovná ako 5000 € a nesmie byť vyššia ako celkové náklady na projekt. Minimálna výška dotácie je 3321 € a dotáciu je možné použiť na bežné aj kapitálové výdavky. 

Grantové služby