Výška dotácie
max. 200 000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora cestovného ruchu v Košickom kraji (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Z výzvy budú podporené najmä projekty, ktoré znížia negatívne dopady odvetvia na zmeny klímy a prispejú k zachovaniu a propagácii kultúrneho, historického a prírodného dedičstva.

Oprávnené územie:

Košický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Podnikatelia, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby