Výška dotácie
min. 500 €
Miera dotácie
max. 95%
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu organizácií na území Trnavskej župy s cieľom aktívnej participácie organizácie na rozvoji, príprave a realizácii aktivít spojených s napĺňaním všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných aktivít.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Veľké podniky

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby