Výška dotácie
minimálne 500 €
Miera dotácie
max. 70 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora aktivít obcí na území Trnavskej župy 2021

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora obcí na území Trnavskej župy s cieľom aktívnej participácie na rozvoji, príprave a realizácie aktivít spojených s napĺňaním všeobecne prospešných služieb.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby