Výška dotácie
100 000 € - 200 000 €
Miera dotácie
95 % - 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

NedisKVALIFIKUJ SA! Vzdelávaj sa!

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania. (príjem žiadostí o poskytnutie dotácie bol ukončený termínom uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy, t.j. 11. septembra 2017)

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Podnikatelia, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby