Výška dotácie
max. 5000 €
Miera dotácie
max. 90%
Ostáva dní
Uzavretá

Nadácia mesta Bratislavy – Komunitné priestory (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy Komunitné priestory je podporovať činnosť a udržateľnosť komunitných priestorov (centier, klubovní), ktoré realizujú celoročnú činnosť a utvárajú komunitný život mesta. 

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby