Výška dotácie
max 20.000 €
Miera dotácie
max. 80%
Ostáva dní
Uzavretá

Nadáca mesta Bratislavy - Kultúrne priestory (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu kultúrneho potenciálu mesta, podporu kultúrnych a vzdelávacích podujatí, ale aj nových foriem súčasného umenia, kultúrnych inovácií či systematickú podporu kultúrnych priestorov.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby