Moderné technológie (navýšená alokácia) 2021

Podporované oblasti:

Cieľom je zaviesť do služieb a procesov inštitúcií verejnej správy najmodernejšie technológie a zlepšovať podmienky pre tzv. "smart city".

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva, Štátna správa
Zaradenie výzvy
Kód výzvy:
OPII-2020/7/11-DOP (2021)
Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • organizácie štátnej správy
 • subjekty verejnej správy
 • obce a mestá
 • VÚC

Oprávnené aktivity z operačného programu:

Touto výzvou sú podporované tri typy projektov:

 • Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT:
  • v rámci tejto aktivity musí byť navrhovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného prispevku v súlade s jednou z nasledovných oblastí:
   • Podpora migrácie na Open Source - Ide o projekty, ktoré musia byť zamerané na zníženie celkových nákladov na prevádzku informačných technológií vo verejnej správe.
   • Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy - Ide o projekty zamerané na zabezpečenie prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejnej správy a vytvorenie automatickej komunikačnej platformy.
 • Podpora budovania inteligentných miest a regiónov (špecifický cieľ 7.4):
  • v rámci tejto aktivity musí byť navrhovaná Žiadosť o NFP v súlade s nasledovnou oblasťou:
   • Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu - Ide o projekty na budovanie IKT platforiem v rámci miest zameraných na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 22,5 milióna €
 • minimálna výška grantu je 200 000 €
 • maximálna výška grantu nesmie presiahnuť 1 000 000 €

Viac informácií

 


Výška dotácie

max. 1 000 000 €

Miera podpory

max. 95 %


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Individuálna konzultácia

Získajte konzultáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Cesta úspešného projektu

Ukážeme vám celý projekt – od myšlienky až po realizáciu.
Uvidíte projektovú žiadosť, rozpočet, schvaľovanie projektu aj následnú realizáciu.
Získate užitočné know-how a dokumenty, ktoré môžete sami použiť.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Podpora cezhraničného regiónu Slovenska a Česka 2021 (výzva č. 8 a 9)

Cieľom oboch výziev je rozvoj a podpora pohraničného regiónu SR a ČR. V rámci SR sa výzvy týka Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja.

Do podania žiadosti ostáva 46 dní - DO 8.11.2021

Výška dotácie

3000 - 30 000 €

Miera podpory

max. 85. %

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy - 2020

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, bu

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95 %

Výzva na podporu projektov v okrese Bardejov (2021)

Hlavným cieľom výzvy je podpora zamestnanosti, t.j. vytváranie nových pracovných miest a rozvoj najmenej rozvinutého okresu.

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk