Výška dotácie
max. 1 000 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
Uzavretá

Moderné technológie (navýšená alokácia) 2021

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom je zaviesť do služieb a procesov inštitúcií verejnej správy najmodernejšie technológie a zlepšovať podmienky pre tzv. "smart city".

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa

Kód výzvy:

OPII-2020/7/11-DOP (2021)


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • organizácie štátnej správy
 • subjekty verejnej správy
 • obce a mestá
 • VÚC

Oprávnené aktivity z operačného programu:

Touto výzvou sú podporované tri typy projektov:

 • Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT:
  • v rámci tejto aktivity musí byť navrhovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného prispevku v súlade s jednou z nasledovných oblastí:
   • Podpora migrácie na Open Source - Ide o projekty, ktoré musia byť zamerané na zníženie celkových nákladov na prevádzku informačných technológií vo verejnej správe.
   • Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy - Ide o projekty zamerané na zabezpečenie prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejnej správy a vytvorenie automatickej komunikačnej platformy.
 • Podpora budovania inteligentných miest a regiónov (špecifický cieľ 7.4):
  • v rámci tejto aktivity musí byť navrhovaná Žiadosť o NFP v súlade s nasledovnou oblasťou:
   • Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu - Ide o projekty na budovanie IKT platforiem v rámci miest zameraných na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 22,5 milióna €
 • minimálna výška grantu je 200 000 €
 • maximálna výška grantu nesmie presiahnuť 1 000 000 €

Viac informácií

 

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby