Výška dotácie
max. 10 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Mimoriadna výzva na pomoc ľuďom z Ukrajiny (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Mimoriadna výzva zameraná na interkultúrny a občiansky dialóg, kultúrno-komunitné inkluzívne aktivity a kultúrne prejavy scitlivujúce verejnosť vo vzťahu k cudzincom, v užšom rámci voči ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby