Výška dotácie
2 000 € - 100 000 €
Miera dotácie
85 %
Ostáva dní
Uzavretá

Mikroprojekty v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Oprávnené územie:

Žilinský kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Podnikatelia, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby