Výška dotácie
3 000 € - 41 000 €
Miera dotácie
100%
Ostáva dní
Uzavretá

MAS- Ipeľská kotlina-Novohrad (1)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Z výzvy je možné financovať rozvoj voľnočasovej infraštruktúry, zabezpečenie pred vandalizmom. Financie môžu byť použité aj na investície do využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Oprávnené územie:

Banskobystrický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby