Výška dotácie
80 000€ - 800 000 €
Miera dotácie
100%
Ostáva dní
Uzavretá

Malé zlepšenie eGov služieb pre občanov a podnikateľov

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom tejto výzvy je podporiť a usmerniť aktivity spojené so zvyšovaním kvality, štandardu a dostupnosti eGov služieb pre občanov a pre podnikateľov, t. j. aby projekt riešil (zavádzal nové a/ alebo upravil existujúce) eGov služby pre občana a podnikateľa.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby