Výška dotácie
max.900 000 €
Miera dotácie
95%
Ostáva dní
Uzavretá

Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci - projektové zámery

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporuje výstavbu nových, modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich budov za účelom modernizovania zdravotníckej infraštruktúry. Z grantu je možné zakúpiť aj materiálno-technické vybavenie, modernizovať IKT infraštruktúru, budovať bezbariérové prístupy či prispieť k energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby