Výška dotácie
max. 500 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Help Ukrainian medics (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) otvoril druhé kolo grantovej výzvy Help Ukrainian medics, prostredníctvom ktorej poskytne ukrajinským zdravotníckym pracovníkom finančný príspevok na refundáciu nákladov za úspešné absolvovanie doplňujúcej skúšky pre zdravotníkov z tretích krajín. 

Oprávnené územie:

Banskobystrický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby