Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Grantový program ZELENÉ KOMUNITY (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Program je zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít a komunitného organizovania sa v oblasti ochrany a rozvoja životného prostredia v Žilinskom kraji.

Oprávnené územie:

Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby