Výška dotácie
min. 1 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
Uzavretá

Fond na rozvoj športu Trnavského kraja (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom tohto nástroja v rámci financovania športu je poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj, rozšírenie, skvalitnenie športu a športovej činnosti.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby