Výška dotácie
max. 50 000€
Miera dotácie
95%
Ostáva dní
Uzavretá

Fond na podporu umenia - štipendiá a dotácie 03/2018

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Aktuálna výzva je určená na financovanie aktivít v podprogramoch Hudba a Ľudová kultúra a kultúrnoosvetová činnosť. Z grantu je možné podporiť napr. festivaly, aktivity nezávislých hudobných organizácií alebo kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry a umenia.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Podnikatelia, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby