Výška dotácie
max.50 000€
Miera dotácie
max. 85%
Ostáva dní
Uzavretá

Fond malých projektov výzva 2

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporuje malé projekty do 50 000€. Podporované sú oblasti príroda a kultúra a cezhraničná spolupráca orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby