Výška dotácie
max 500 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
Uzavretá

Envirofond 2022

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Environmentálny fond je primárne zriadený za účelom uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Environmentálny fond
Špecifický cieľ: Envirofond

Kód výzvy:

Envirofond2022


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Závisí to od konkrétneho podprogramu. Medzi oprávnených žiadateľov môžu spadať:

 • Rozpočtová organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Obec - v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Samosprávny kraj – v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
 • Príspevková organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • Záujmové združenie právnických osôb - v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

Oprávnené aktivity:

 • Oprávnené akvitity sa odvýjajú od konkrétneho podprogramu a spadajú do jednej z kategórií:
 1. Ochrana ovzdušia
 2. Ochrana a využívanie vôd
 3. Rozvoj odpadového hospodárstva

Finančné podmienky:

 • Maximálna výška príspevku sa môže pohybovať až do výšky 500 000 €

Viac informácií

Grantové služby