Energetické audity v malých a stredných podnikoch

 • Kód výzvy:
  OPKZP-PO4-SC421-2017-30

 • Podporované oblasti:

  Výzva umožňuje financovanie energetických auditov a aj samotných opatrení identifikovaných v auditoch. Firmy môžu požiadať o financie na také opatrenia, ktoré im vyplynuli z auditu. Ide napríklad o rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu; rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov,;výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií; iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

 • Oprávnené územie:

  Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 • Oprávnení žiadatelia:

  Malé a stredné podniky

Výzva Aktuálna
OD 29.9.2017 DO vyčerpania financií
Výška dotácie
20 tis. € - 200 tis. €
Miera podpory
85%

Bližšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najneskôr k 1. januáru 2015
 • oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikropodniky, malé a stredné podniky

Oprávnené aktivity:

 • A) zabezpečenie energetických auditov v malých a stredných podnikoch
   
 • B) implementácia opatrení z energetických auditov 
  V rámci aktivity B bude podpora zameraná na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov, a to na:
  • 1. rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke výlučne stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu: zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií; rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody; rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove
  • 2. rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov
  • 3. rekonštrukciu a modernizáciu systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;
  • 4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (opatrenie môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami);
  • 5. výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií;
  • 6. modernizáciu a rekonštrukciu systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku;
  • 7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na body 1 až 6).

TIP: Pracovné raňajky: Energetické audity a zatepľovanie pre malé a stredné podniky

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 40 000 000 €
  • Minimálna výška NFP na projekt je 20 000 €
  • Maximálna výška žiadaného príspevku je 200 000 €

Intenzita pomoci:

 • 85 %, miera spolufinancovania zo strany prijímateľa 15 %

Termíny:

Výzva je otvorená do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov. Uzatváranie jednotlivých hodnotiacich kôl bude v týchto termínoch:

 • uzavretie 1. kola - 14.decembra 2017
 • uzavretie 2. kola - 14. februára 2018
 • uzavretie 3. - n. kola - v dvojmesačnom intervale od uzavretia posledného kola

TEXT VÝZVY


Zaradenie výzvy

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch


Podobné grantové zdroje

Výzva Plánovaná

OD 30.11.2017 DO vyčerpania financií

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Kód výzvy: ?
Podporované oblasti: Výzva umožňuje financovanie energetických auditov a aj samotných opatrení identifikovaných v auditoch. Firmy môžu požiadať o financie na také opatrenia, ktoré im vyplynuli z auditu. Ide napríklad o rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu; rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov,;výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií; iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

Výzva Plánovaná

OD 31.10.2017 DO vyčerpania financií Výzva mešká

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy: ?
Podporované oblasti: Výzva umožňuje financovanie energetických auditov a aj samotných opatrení identifikovaných v auditoch. Firmy môžu požiadať o financie na také opatrenia, ktoré im vyplynuli z auditu. Ide napríklad o rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu; rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov,;výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií; iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

Konzultácia

50 €/hod    Cena s DPH.
 • Individuálna konzultácia vo všetkých oblastiach grantového financovania pre laikov, ako aj profesionálov
 • Pri objednávke konzultácie si zdarma vytvoríte profil Free so všetkými jeho výhodami
Aktuálne školenia
24. 10. 2017
Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenia energetických auditov a implementáciu opatrení zameranú na zníženie spotreby energie pri prevádzke budov. ...
10. 10. 2017
Grant bude zameraný na tvorbu nových alebo inovatívnych produktov (tovarov, služieb) alebo realizáciu inovácie výrobného procesu. Výzva je určená pre podniky pôsobiace 3 a viac rokov bez prerušenia činnosti. ...
7. 9. 2017
Využite pripravované eurofondy a granty na podporu nákupu technológií, výskumu, vývoja a nových myšlienok v rámci výroby, na zlepšenie energetickej efektívnosti, alebo na vzdelávanie zamestnancov. ...

Registrácia vám nezaberie viac ako 5 minút.

Vyskúšajte si nás zadarmo