Výška dotácie
max. 30 000 €
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
Uzavretá

Dunajský fond (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je určená pre neziskový sektor a je zameraná na podporu verejnoprospešných projektov, ktorých cieľom je rozvoj regiónu slovenského toku Dunaja, Malého Dunaja a jeho pravostranného prítoku Klátovského ramena.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby