Výška dotácie
max. 6 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
Uzavretá

Dotácie predsedu ŽSK (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v zmysle Čl. II. VZN smerujúcich k rozvoju územia kraja a zlepšeniu kvality života obyvateľov.

Oprávnené územie:

Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby