Výška dotácie
max. 6 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
Uzavretá

Dotácie predsedu ŽSK (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v zmysle Čl. II. VZN smerujúcich k rozvoju územia kraja a zlepšeniu kvality života obyvateľov.

Oprávnené územie:

Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Právne služby