Výška dotácie
500 € - 3 000 €
Miera dotácie
80%
Ostáva dní
Uzavretá

Dotácia pre regióny

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora odborných, vzdelávacích a kultúrno-osvetových aktivít, tvorivých dielní, literárno-spoločenských podujatí, publikačných a iných edičných činností. Podporiť je možné aj festivaly a prehliadky umenia, výstavy, sympóziá a semináre, prípadne inovácie v kultúre.

Oprávnené územie:

Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby