Výška dotácie
max.300 000 €
Miera dotácie
90%-100%
Ostáva dní
Uzavretá

Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť a inovovať vzdelávanie na gymnáziách prostredníctvom zvýšenia zručností v prírodovednej, matematickej,fjnančnej a čitateľskej oblasti. Aktivity je možné realizovať prostredníctovm extra hodín, mimoškolskej činnosti, rozvoja kľúčových kompetenicí pedagogických zamestnancov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby