Výška dotácie
50 000 €- 200 000 €
Miera dotácie
90 % - 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť a inovovať vzdelávanie na základných školách prostredníctvom zvýšenia zručností v prírodovednej, matematickej, environmentálnej, jakyzovej a IKT oblasti. Podporuje sa aj finančná, ekonomická a pdnikateľská gramotnosť.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby