Výška dotácie
nie je stanovaná
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
  N/A

Budovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 obyvateľov - druhá fáza (2024)

calendar
Od 4.4.2024
Do vyčerpania financií
calendar
Od 4.4.2024
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Cieľom je podpora druhej fázy projektov zameraných na zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd vo vybraných aglomeráciách nad 2000 EO.

Oprávnené územie:

Nitriansky kraj, Trnavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby

Ďalšie podobné granty a výzvy, ktoré by vás mohli zaujímať

Posilnenie a modernizácia intervenčných kapacít a infraštruktúry na zvládanie katastrof (2024)

Cieľom je zmierniť negatívne účinky zmeny klímy, zvyšovanie rizika biologických, technologických a ekonomických katastrof s dôrazom na modernizáciu a posilnenie intervenčných kapacít a infraštruktúry​​.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 8.4.2024
Do vyčerpania financií

Identifikácia rizík, prevencia a reakcia na katastrofy spôsobené zmenou klímy (2024)

Cieľom výzvy je zlepšiť pripravenosť na mimoriadne udalosti a nutnosťou prijať analytické a metodologické opatrenia, ktoré zabezpečia zber a vyhodnotenie dát a informácií, ako aj modelovanie a monitoring vývoja rizík spojených so zmenou klímy.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 1.4.2024
Do vyčerpania financií