Výška dotácie
max. 15 000 €
Miera dotácie
max. 85%
Ostáva dní
Uzavretá

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry 2021

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je využitie kultúrneho potenciálu na území Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, prezentácie hodnôt v záujme rozvoja územia BSK.    

Oprávnené územie:

Banskobystrický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Jednotlivci, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby