Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


  (0)

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Dobudovanie sústavy NATURA 2000 - vypracovanie dokumentov starostlivosti

Dobudovanie sústavy Natura 2000. V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na vypracovanie dokumentov starostlivosti. V prípade, že dokumentom starostlivosti je program starostlivosti o chránené územie, ktoré nemá zabezpečenú legislatívnu…

Od 22.8.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max 1,5 mil. €

Miera podpory

90 % - 100 %

Zabezpečenie spojitosti vodných tokov

Z grantu je možné financovať napríklad zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch.

Od 24.2.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Dobudovanie sústavy NATURA 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (mimo schémy štátnej pomoci)

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktorých predmetom je realizácia opatrení schválených dokumentov starostlivosti a/alebo ďalšej dokumentácie s cieľom dosiahnuť alebo udržať priaznivý stav biotopov a druhov európskeho v…

Od 28.6.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 8 mil. €

Miera podpory

90% - 100%

Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu (špecifický cieľ 1.3.1)

Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a reportingu.

Od 19.4.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 50 mil. €

Miera podpory

100%

Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu (špecifický cieľ 1.2.3)

Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a reportingu.

Od 19.4.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 50 mil. €

Miera podpory

100%

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Medzi oprávnené aktivity patruia napríklad opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí; opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia; mestské prvky (napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny…

Od 31.3.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

maximálne 800 tis. eur

Miera podpory

85 %

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Predmetom podpory budú opatrenia ako napr.:
zvýšenie retenčného potenciálu povodia zmenou využitia územia; zvýšenie retenčného potenciálu povodia…

Od 24.2.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max.2 mil. €

Miera podpory

90 % - 100 %

Sanácia environmentálnych záťaží

Realizácia sanačných prác.

Od 8.10.2015   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

50 mil. €

Miera podpory

100 %

Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu (špecifický cieľ 1.1)

Spolupráca kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, zlepšenie vyššieho a celoživotného vzdelávania a zlepšenie cezhraničného vzdelávacieho systému.

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Podpora udržateľných dopravných riešení

Z grantu je možné financovať napr. rozvoj cezhraničného inteligentného dopravného systému, informačných systémov pre cestujúcich, online časových tabúľ, elektronických lístkov, mobilných aplikácií. Oprávnenou aktivitou je aj …

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk