Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečného odpadu (najmenej rozvinuté okresy)

Z grantu je možnmé financovať výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zber odpadov a zberných dvorov. Ďalej zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi, drviče odpadov a pod.

Od 29.11.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max 6. mi. €

Miera podpory

95 %

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí

Grant je určený na optimalizáciu systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni. Financovať je možné zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu. Financie sú…

Od 31.10.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

1 mil. € - 44 mil. €

Miera podpory

95 %-100%

Dobudovanie sústavy NATURA 2000 - vypracovanie dokumentov starostlivosti

Dobudovanie sústavy Natura 2000. V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na vypracovanie dokumentov starostlivosti. V prípade, že dokumentom starostlivosti je program starostlivosti o chránené územie, ktoré nemá zabezpečenú legislatívnu…

Od 22.8.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max 1,5 mil. €

Miera podpory

90 % - 100 %

Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov

Revitalizácia, obnova a budovanie zelenej infraštruktúry. Podporené budú napríklad odstraňovanie a spriechodňovanie bariér a vytváranie migračných koridorov mimo vodných tokov (podchody pre chránené živočíchy a trvalé zá…

Od 29.9.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 2 mil. €

Miera podpory

90 % - 100 %

Podpora informovanosti v oblastiach: odpadové hospodárstvo, ochrana vôd a vodné hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia (špecifický cieľ 1.1.1)

Informačné aktivity so zameraním prevenciu v oblasti ochrany životného prostredia, ako napríklad:  informačné semináre; workshopy; konferencie; interaktívne výstavy s prednáškami; mediálne kampane či informačné aktivity na školách.<…

Od 19.9.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

30 tis. € - 200 tis. €

Miera podpory

90 % - 100 %

Podpora informovanosti v oblastiach: odpadové hospodárstvo, ochrana vôd a vodné hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia (špecifický cieľ 1.2.3)

Informačné aktivity so zameraním prevenciu v oblasti ochrany životného prostredia, ako napríklad:  informačné semináre; workshopy; konferencie; interaktívne výstavy s prednáškami; mediálne kampane či informačné aktivity na školách.<…

Od 19.9.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

30 tis. € - 200 tis. €

Miera podpory

90 % - 100 %

Podpora informovanosti v oblastiach: odpadové hospodárstvo, ochrana vôd a vodné hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia ( špecifický cieľ 1.4.1)

Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov.

Od 19.9.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

30 tis. € - 200 tis. €

Miera podpory

90 % - 100 %

Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu (špecifický cieľ 1.3.1)

Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a reportingu.

Od 1.8.2017   Do podania žiadosti ostáva -18,317 dní - DO

Výška dotácie

max. 50 mil. €

Miera podpory

100%

Dobudovanie sústavy NATURA 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (mimo schémy štátnej pomoci)

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktorých predmetom je realizácia opatrení schválených dokumentov starostlivosti a/alebo ďalšej dokumentácie s cieľom dosiahnuť alebo udržať priaznivý stav biotopov a druhov európskeho v…

Od 28.6.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 8 mil. €

Miera podpory

90% - 100%

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Medzi oprávnené aktivity patruia napríklad opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí; opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia; mestské prvky (napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny…

Od 31.3.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

maximálne 800 tis. eur

Miera podpory

85 %