Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


  (10)

Zobraz iba:

  (10)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy 2021

Výzva je zameraná na podporu organizácií na území Trnavskej župy s cieľom participácie organizácie na rozvoji, príprave a realizácii aktivít spojených s napĺňaním všeobecne prospešných služieb.

NOVÁ VÝZVA
Od 7.1.2021   Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 5.2.2021

Výška dotácie

minimálne 500 €

Miera podpory

max. 95 %

Podpora nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

Výzva je zameraná na tvorbu východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Od 1.1.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

max. 95 - 100 %

Podpora aktivít obcí na území Trnavskej župy 2021

Cieľom výzvy je podpora obcí na území Trnavskej župy s cieľom aktívnej participácie na rozvoji, príprave a realizácie aktivít spojených s napĺňaním všeobecne prospešných služieb.

NOVÁ VÝZVA
Od 7.1.2021   Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 5.2.2021

Výška dotácie

minimálne 500 €

Miera podpory

max. 70 %

Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy (2021)

Cieľom  výzvy je podpora systematických a kompaktných aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy.

Od 17.12.2020   Do podania žiadosti ostáva 38 dní - DO 26.2.2021

Výška dotácie

max. 500 000 €

Miera podpory

90 - 100 %

Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí (2021)

Táto výzva je zameraná na podporu opatrení na zníženie úbytku a degradácie mokradí, revitalizáciu mokradí, obnovu ich ekosystémových služieb a zvyšovanie povedomia verejnosti o význame mokradí v kontexte zmeny klímy.

Od 16.12.2020   Do podania žiadosti ostáva 38 dní - DO 26.2.2021

Výška dotácie

max. 1 000 000 €

Miera podpory

90 - 100 %

Podpora neziskových organizácií v rámci programu LIFE

Cieľom výzvy je posilniť kapacitu mimovládnych organizácií pôsobiacich na úrovni členských štátov na mobilizáciu a posilnenie účasti občianskej spoločnosti a prispieť k vykonávaniu Európskej zelenej dohody.

Od 16.12.2020   Do podania žiadosti ostáva 71 dní - DO 31.3.2021

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

max. 60 %

Fond na podporu umenia 3/2021

Výzva je zameraná na podporu kultúrnych podujatí, prehliadok, festivalov, koncertov ako aj vedecko-výskumnú a prezenčnú činnosť či kultúrno-osvetové aktivity..

Od 15.12.2020   Do podania žiadosti ostáva 6 dní - DO 25.1.2021

Výška dotácie

max. 60 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Obnovme si svoj dom 2021

Výzva je vyhlásená za účelom obnovy, ochrany, a rozvoja kultúrneho dedičstva a na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok.

Od 10.12.2020   Do podania žiadosti ostáva 10 dní - DO 29.1.2021

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95 %

Fond malých projektov SK - HU (2021)

Výzva je zameraná na posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, zlepšenie kapacít zapojených inštitúcií a posilnenie záujmu o cezhraničné aktivity a taktiež zlepšenie úrovne pohraničného regiónu.

Od 4.12.2020   Do podania žiadosti ostáva 12 dní - DO 31.1.2021

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 85%

Podpora projektov v oblasti drogovej politiky

Cieľom tejto výzvy je podporiť vývoj nových prístupov v oblasti drog, podporiť iniciatívy v oblasti drogovej politiky.

Od 3.12.2020   Do podania žiadosti ostáva 93 dní - DO 22.4.2021

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

max. 80 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk