Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (2)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podp

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podpo

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a reportingu.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 50 mil. €

Miera podpory

100%

Zelené oázy

Výzva podporuje aktivity súvisiace s vytváraním, obnovou alebo oživením ekologicky hodnotných lokalít a trás. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejn

Do podania žiadosti ostáva 33 dní - DO 13.1.2020

Výška dotácie

1 000 € - 3 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Podpora audiovízie 1/2020

výzva podporuje školské a vzdelávacie audiovizuálne diela, verejné kultúrne podujatia a podporu návštevnosti na slovenské kinematografické diela.

Do podania žiadosti ostáva 110 dní - DO 30.3.2020

Výška dotácie

max.250 000 €

Miera podpory

max.80 %

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (2019)

Výzva podporuje zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov budovaním kompostární.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

95 %

Implementácia opatrení na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Grantová výzva poskytuje finančné prostriedky na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti spoločnosti. Môže ísť o vytvorenie nástrojov na rozpoznanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov, zabezpečenie kritickej infraštruktúry a podobne.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 5 000 000 €

Miera podpory

100 %

Občianska participácia II.

Výzva podporuje obhajobu verejných záujmov, ľudské práva a rozvoj organizácií občianskej spoločnosti.

Do podania žiadosti ostáva 42 dní - DO 22.1.2020

Výška dotácie

30 000 € - 65 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy (2019)

Výzva podporuje využívanie údajov - Business inteligence. Pod týmito aktivitami rozumieme napríklad vybavenie klientských centier IKT prostriedkami, dátovú integráciu informačných systémov, nasadenie administratívnych informačných systémov a podp

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 5 000 000 €

Miera podpory

95 %

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Výzva podporuje technologické a technické opatrenia na zníženie na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

95 % - 100%