Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (6)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (6)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Krok za krokom 2021

Výzva ma za cieľ priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne.

COVID 19
Od 7.12.2021   Do podania žiadosti ostáva 21 dní - DO 14.2.2022

Výška dotácie

max 500 000 €

Miera podpory

max. 100 %

VIII. výzva mikroprojekty PSK-TATRY-ŽSK (2022)

Výzva je zameraná na rozvoj pohraničných regiónov Slovenska a Poľska.

NOVÁ VÝZVA
Od 24.1.2022   Do podania žiadosti ostáva 7 dní - DO 31.1.2022

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 85 %

Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk (2022)

Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Od 4.1.2022   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 100 %

Sadíme budúcnosť (2022)

Hlavnou myšlienkou programu Sadíme budúcnosť je návrat stromov - funkčnej zelene do sídelného prostredia a otvorenej krajiny, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená.

Od 15.12.2021   Do podania žiadosti ostáva 22 dní - DO 15.2.2022

Výška dotácie

max. 4 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Výzva na triedený zber komunálnych odpadov (2021)

Cieľom výzvy je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Od 17.11.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95 %

Zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením II. (2021)

Cieľom výzvy je identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy nástrojov s cieľom nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a / alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňaniu ich…

Od 28.10.2021   Do podania žiadosti ostáva 21 dní - DO 14.2.2022

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

95 - 100 %

Dotácie z ministerstva a ÚPSVaR v súvislosti s koronakrízou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby.

COVID 19
Od 12.11.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Aktuálne výzvy programu Digitálna Európa (november 2021)

Výzvy sú zamerané na investície do umelej inteligencie, superpočítačov, na budovanie spoločných dátových priestorov, posilňovanie digitálnych zručností Európanov, ale aj do kybernetickej bezpečnosti a centier digitálnych inovácií.

Od 29.11.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

rôzna

Miera podpory

rôzna

Podpora nových a existujúcich sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí v zariadeniach na komunitnej úrovni (2021)

Cieľom výzvy je podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov…

Od 13.10.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečného odpadu (najmenej rozvinuté okresy)

Z grantu je možnmé financovať výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zber odpadov a zberných dvorov. Ďalej zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi, drviče odpadov a pod.

Od 29.11.2017   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max 6. mi. €

Miera podpory

95 %

Všetky práva vyhradené © 2022 GrantExpert.sk